Схеми на местоположението на експозициитеОтдел Археология
Отдел Етнография
Отдел Природа
Експозиция Църковно изкуство
Експозиция Кърджали - Градът
 

Отдел Етнография - Зала 2

Мандра, възстановкаМандра, възстановка

Животновъдството в Източните Родопи е високоразвит отрасъл, в някои райони с доминиращо значение за бита в сравнение със земеделието. Отглеждат се местни породи говеда, коне, катъри, мулета, необходими за транспорт, но над всичко преобладават овцевъдството и козевъдството. Още от древността Родопите са наречени майка на овцете. Овцевъдството тук няма характера на среднородопското трансхуматно (подвижно) овчарство, но е повлияно от него като организация на работата, начин на отглеждане на овцете, преработка на млякото и неговите продукти, стопански постройки. Показаната мандра е типична със своята планировка и конструкция и с функционалното си предназначение. В нея се извършвало отглеждането на малки агнета, доенето на овцете и преработката на млякото. Показаните оригинални мандраджийски съдове – бурила, дървени ведра, мях за сирене (тулум), ножица за стригане на овце, каблица, рабоши за мерене на млякото и др., колекцията от звънци и овчарското облекло са характерни за източнородопското овчарство. Възстановката максимално точно представя съществувалите до началото на ХХ век мандри от района на с. Долно Къпиново. Сведения за правене на мандри има и от района на селата Кирково, Подкова, Камилски дол, Аврен. След 1912 г. много от овчарите от селата Славейно и Момчиловци пашуват с овцете си в Източните Родопи и строят летни кошари и мандри.