Схеми на местоположението на експозициитеОтдел Археология
Отдел Етнография
Отдел Природа
Експозиция Църковно изкуство
Експозиция Кърджали - Градът
 

Отдел Природа - Зала 1

Ботаника

Джел (Ilex aquifolium L.)Джел (Ilex aquifolium L.)

Разнообразният релеф, съчетан с влиянито на континентален и средиземноморски климат обуславят Източните Родопи като едно от най-богатите на биоразнообразие места в Европа. Регионът се намира на границата между две фитогеографски зони – Централноевропейска и Средиземноморска. Поради тази причина тук се срещат растения, характерни и за двата типа флора. Растителното богатство на Източните Родопи включва 1962 вида от 123 семейства. Сред тях 92 са балкански, 23 български и 6 родопски ендемити. Реликтовите видове са 28, предимно терциерни. Най-добре представените семейства са Сложноцветни (Asteraceae), Бобови (Fabaceae), Житни (Poaceae), Устоцветни (Lamiaceae), Карамфилови (Caryophillaceae).

Родопска горска майка (Lathraea rhodopaea Dingl.)Родопска горска майка (Lathraea rhodopaea Dingl.)

Експозицията показва част от това флористично богатство – видове, включени в приложенията на Закона за биологичното разнообразие и Червената книга на България. Посетителите могат да видят Тракийски дъб (Quercus thracica Stef. et Nedjalkov), Венерин косъм (Adiantum capillus-veneris L.), Джел (Ilex aquifolium L.), Седефче (Ruta graveolens L.), Родопска горска майка (Lathraea rhodopaea Dingl.), Силивряк (Haberlea rhodopensis Friv.), Румелийски трахелиум (Trachelium jacquinii (Sieber) Boiss.), Сераделовидно клеоме (Cleome ornithopodioides L.), Синкава триния (Trinia glauca (L.) Dumort.) и др. Някои от тях, като тракийски дъб и венерин косъм, са с особено висок природозащитен статус – критично застрашени видове.

Специално внимание е отделено на най-характерните лечебни растения, традиционно употребявани в тази част на Родопите още в древността. Показани са 25 вида, съдържащи биологично активни вещества, в миналото често използвани в народната медицина, а днес намиращи приложение в съвременната фармация за производство на лекарствени препарати. Такива са Лудо биле (Atropa bella-donna L.), Мащерка (Thymus sp.), Бял равнец (Achillea millefolium L.), Росен (Dictamnus albus L.), Бял риган (Origanum heracleoticum L.), Жълт кантарион (Hypericum perforatum L.), Божур (Paeonia decora G.Anders.) и др.